p. o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

62-650 KŁODAWA, ul. Bierzwieńska 134

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy a dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2018.0.1260) oraz § 9 oraz 1 ust.f Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Wykształcenie średnie (preferowane ochrona środowiska),

3. Minimum 1 rok stażu pracy o podobnym charakterze pracy lub w pokrewnym środowisku pracy.

4. Biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, w tym znajomość obsługi programów pakietu MS OFFICE.

5. Znajomość przepisów prawa z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, kodeks pracy, prawo spółek Handlowych, ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. O zbiorowych zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 r. poz. 2028), ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129), ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372), ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

6. Znajomość procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych.

7. Samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji i umiejętność zarządzania.

8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. Pełna zdolność do czynności prawnych,

10. Nieposzlakowana opinia.

11. Prawo jazdy kat. B.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość systemu BDO.

2. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,

4. Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Opiniowanie projektów umów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji;

2. Przygotowanie, analiza, wdrażanie umów z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, umów z zakresu otwartego i zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej, a także na wykorzystanie rolnicze osadów ściekowych w oparciu o aktualne przepisy prawne;

3. Sporządzanie regulaminów wraz z ich aktualizacją w oparciu o aktualne przepisy prawne;

4. Sporządzanie zarządzeń wewnętrznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji;

5. Tworzenie procedur dotyczących realizacji działań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji;

6. Analiza programów w zakresie dofinansowania działań gospodarki wodno-ściekowej;

7. Prowadzenie spraw związanych z badaniami wody oraz badaniami ścieków;

8. Sporządzanie dokumentów i ich archiwizacja;

9. Przygotowanie odpowiedzi na pisma związane z roszczeniami odbiorców;

10. Opiniowanie, analiza oraz interpretowanie dokumentów/aktów prawnych;

11. Prowadzenie przetargów dot. zakupów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych;

12. Składanie obowiązujących sprawozdań do Wód Polskich, WIOŚ, GUS i innych podmiotów;

13. Interpretacja wyników badań fizyko-chemicznych wody, ścieków oraz osadu komunalnego;

14. Współpraca z PSSE w zakresie harmonogramu poboru prób kontroli wewnętrznej zakładu, ustalanie punktów poboru;

15. Tworzenie comiesięcznych zestawień zużytej energii elektrycznej oraz zużycia ON i PB;

16. Nadzór oraz sporządzanie sprawozdań BDO;

IV. Wymagane dokumenty:

1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2. Własnoręcznie podpisany życiorys ( CV ),

3. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,

4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

– niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe *.

6. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż oraz , w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy.

7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

V. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie,

2. Praca wymaga kontaktu z komórkami organizacyjnymi w UMiG Kłodawa, z indywidualnymi klientami oraz innymi placówkami użyteczności publicznej,

3. Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową o pracę na czas określony nie przekraczający 5 miesięcy.

VI. Inne informacje :

1. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu,

2. Zastrzegamy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne,

3. Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie ul. Bierzwieńska 134 /sekretariat/, lub pocztą na adres ZWIK z dopiskiem ”Nabór na stanowisko Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej„, w terminie do dnia 18.03.2024r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do ZWIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie / sekretariat / można pobrać druk kwestionariusza osobowego.

3. Dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych” zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

4. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez p.o. Dyrektora, do dalszego postępowania zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie w ciągu 3 dni od otwarcia ofert.

5. Z osobami tymi Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z zakresu:

a) informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych,

b) posiadanej wiedzy na temat samorządu gminnego,

c) posiadanej wiedzy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;

d) celów zawodowych kandydata.

O terminie rozmów kandydaci będą powiadomieni indywidualnie.

p. o. DYREKTORA ZWIK

Monika Mikolajczyk

Kłodawa, dnia 05.03 2024 r.

* kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  w Kłodawie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 19.03.2024 roku w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. ( Dz. U. 2022 r. Poz. 530 ) wybranym kandydatem na stanowisko urzędnicze, objęte naborem jest Julita Tylak, zamieszkała w miejscowości Cząstków, gmina Kłodawa.

UZASADNIENIE

Oferta przedłożona przez Panią Julitę Tylak na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, spełnił/a wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na w/w stanowisko. Kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności umożliwiające mu prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku objętym naborem.