Deklaracja dostępności strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Mikołajczyk.
 • E-mail: biuro@zwikklodawa.pl
 • Telefon: 63 273 07 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZWIK
 • Adres: ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa
 • E-mail: biuro@zwikklodawa.pl
 • Telefon: 63 273 07 61

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. Do zakładu prowadzi jedno wejście – schody bez rampy dla osób niepełnosprawnych.
 3. Zakład nie posiada windy, w związku z czym dostęp do I piętra jest utrudniony.
 4. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono 1 miejsce parkingowe na parkingu wewnętrznym zakładu.
 5. Wejście na zakładu urzędu z psem asystującym jest dozwolone.
 6. Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.