Aktualności

Skrócony czas pracy w piątek

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.04.2019 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie będzie czynny do godziny 12.00.
Za wszystkie niedogodności z tym związane przepraszamy.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko – Główny Księgowy

Na stanowisko Główny Księgowy zgłosiła i zakwalifikowała się do dalszego postępowania 1 osoba: Katarzyna Śliwowska.

ZWIK w Kłodawie informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko – główny księgowy, Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru:

Pani Katarzyny Śliwowskiej zamieszkałej w Kłodawie.

Uzasadnienie:

Oferta pracy Pani Katarzyny Śliwowskiej spełniała wszystkie niezbędne wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Główny Księgowy.

Dyrektor ZWIK
/-/ Anna Łuc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

p. o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

62-650 KŁODAWA, ul. Bierzwieńska 134

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy a dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2018.0.1260) oraz § 131 Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze:

Główny Księgowy

I. Wymagania niezbędne, zgodne z Ustawą z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Głównym Księgowym w sektorze finansów publicznych może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

II. Wymagania dodatkowe:

1. Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego, dodatkowo punktowane
w jednostkach samorządu terytorialnego,

2. Znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych,

3. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,

4. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

5. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,

6. Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2. Własnoręcznie podpisany życiorys ( CV ),

3. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,

4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe *,

6. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż oraz, w przypadku pozostawania
w stosunku pracy, oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie,

2. Praca wymaga kontaktu z komórkami organizacyjnymi w UMiG Kłodawa, z indywidualnymi klientami oraz innymi placówkami użyteczności publicznej,

3. Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową o pracę na czas określony nie przekraczający 5 miesięcy.

VI. Inne informacje :

1. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu,

2. Zastrzegamy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne,

3. Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie ul. Bierzwieńska 134 /sekretariat/, lub pocztą na adres ZWIK z dopiskiem ”Nabór na stanowisko Główny Księgowy”,
w terminie do dnia 23 stycznia 2019 r. do godz. 15.00, tj. w ciągu 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na tablicy informacyjnej Zakładu. Aplikacje, które wpłyną do ZWIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie / sekretariat / można pobrać druk kwestionariusza osobowego.

3. Dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych” zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych /( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ).

4. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez p.o. Dyrektora, do dalszego postępowania zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Kłodawie w ciągu 3 dni od otwarcia ofert.

5. Z osobami tymi Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z zakresu:

a) informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych,

b) posiadanej wiedzy na temat samorządu gminnego,

c) posiadanej wiedzy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości,

d) celów zawodowych kandydata.

O terminie rozmów kandydaci będą powiadomieni oddzielnym pismem.

p. o. DYREKTORA ZWIK

Anna Łuc

Kłodawa, dnia 11 stycznia 2019 r.

* kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

Uwaga mieszkańcy, awaria wodociągu na ul. Kościelnej

Awaria wodociągu na ul. Kościelnej.

Wodę mieszkańcy mogą pobierać z punktu zastępczego poboru w budynku ZWIK przy ul. Bierzwieńskiej 134.

Dziękujemy za wyrozumiałość, prosimy o jeszcze trochę cierpliwości. Dzisiaj kończymy naprawę awarii i musimy zakręcić wodę.

Zakład będzie nieczynny w Wigilię

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2018 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie będzie nieczynny.
Za wszystkie niedogodności z tym związane przepraszamy.

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie (adres ul. ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa, telefon kontaktowy (63) 273 07 61).

Inspektorem Ochrony Danych jest  Małgorzata Sapalska.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: email: malgorzata.sapalska@cbi24.pl  tel: 515600156

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.