ROLNICZE WYKORZYSTANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie informuje, że w związku z eksploatacją biologicznej oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych ma do przekazania komunalne osady ściekowe. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, ZWIK zaprasza rolników chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.), odzysk komunalnych osadów ściekowych poprzez ich przyrodnicze wykorzystanie polega na ich stosowaniu:

 • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 • do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być stosowane na gruntach znajdujących się:

 • na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody;
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;
 • na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych;
 • na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 • na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5m poniżej powierzchni gruntu;
 • na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;
 • na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
 • na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;
 • na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;
 • na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzającym zbiory i w czasie zbiorów
 • na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;
 • na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe powstające na oczyszczalni ścieków w Pomarzanach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, zostają poddawane regularnym badaniom wykonywanym przez akredytowane laboratorium. Wyniki badań potwierdzają, że osad posiada dobre parametry nawozowe, które powodują polepszenie standardów jakości ziemi. Osad spełnia wszystkie warunki do rolniczego wykorzystania.

ZALETY OSADÓW ŚCIEKOWYCH SĄ PORÓWNYWALNE Z NAWOZEM ORGANICZNYM:

 • polepsza właściwości gleby, poprawia jej strukturę przede wszystkim poprzez stwarzanie korzystniejszych warunków dla mikroorganizmów ją zamieszkujących,
 • zmniejsza zakwaszenie gleby,
 • zapobiega utracie próchnicy,
 • pomaga zachować stały, odpowiedni stan gleby,
 • pomaga naprawić większość negatywnych skutków stosowania nawozów mineralnych,
 • korzystnie wpływa na plonowanie roślin,
 • jest dobrym źródłem azotu i fosforu.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być przekazywane osobom trzecim ( przekazywanie wyłącznie przez wytwórcę tych osadów – ZWIK Kłodawa)

ZWIK Kłodawa zapewnia przeprowadzenie badań laboratoryjnych gruntów, na których będą zagospodarowane osady oraz jego monitoring w akredytowanym laboratorium. ZAKŁAD zapewni załadunek, odbierający transport i odpowiednie zagospodarowanie osadu na nawożonym polu.

Zainteresowanych właścicieli gruntów, na których osad mógłby być wykorzystany zapraszamy do siedziby ZWIK w Kłodawie na ul. Bierzwieńskiej 123 w godzinach od 700 – 1500 od poniedziałku do piątku.

Dodatkowych informacji udzielimy pod nr tel. (63) 27 30 761

6 63 592 570, e-mail: biuro@zwikklodawa.pl

Wniosek o zastosowanie osadów