USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI
Lp. Nazwa Usługi Jednostka Cena brutto
1. Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci
1.1 Maksymalnie 2 zasuwy Usługa 60,00 zł
1.2 Każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu Usługa 10,00 zł
2. Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu w sieci wodociągowej – wydanie raportu z wynikiem pomiaru Usługa 150,00 zł
W cenę usługi wliczony jest pomiar max do dwóch hydrantów zlokalizowanych w pobliżu siebie. Każdy kolejny pomiar wykonywany jest odpłatnie wg powyższej stawki
Usługa wykonywana jest na hydrantach stanowiących własność ZWIK
3. Diagnostyka sieci wodociągowej Godz. 150,00 zł
W zależności od potrzeb usługa składa się z: rozłożenia logerów akustycznych, korelacji, trasowania przebiegu sieci, osłuchu przy pomocy geofonu oraz diagnostycznego pomiaru ciśnienia
USŁUGI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
Lp. Nazwa Usługi Jednostka Cena brutto
ZWIK wydaje zapewnienia dostarczenia wody i lub odprowadzania ścieków oraz uzgadnia projekty budowlane i wykonawcze sieci/przyłączy. Wykonuje również usługi polegające na kompleksowym wykonawstwie robót budowlanych polegających na wykonywaniu w/w prac.
1. Wykonanie przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego – w przypadku zlecenia usługi ZWIK Usługa Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna oparta na wielu czynnikach. W zależności od jakości rodzaju użytych materiałów przewidzianych w projekcie budowlanym, zajęcia pasa drogowego, badania zagęszczenia gruntu, wymiany gruntu, odtworzenia nawierzchni, kosztów zabezpieczenia miejsca realizowanych prac.
2. Wykonanie przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego – w przypadku zlecenia firmie zewnętrznej
Nawiercenie sieci wodociągowej odbywa się wyłącznie przez służby ZWIK Usługa 300,00 zł
Zaplombowanie wodomierza odbywa się wyłącznie przez służby ZWIK Usługa 66,00 zł
Nadzór przez ZWIK nad wykonywanym przyłączem ( odbiór prac przed zasypaniem) Godz. 100,00 zł
USŁUGI POZOSTAŁE
Lp. Nazwa Usługi Jednostka Cena brutto
1. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody
1.1 Odcięcie dostaw wody wynikające z zadłużenia klienta 0,00 zł
1.2 Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności ( bez wykopu) Usługa 150,00 zł
1.3 Przywrócenie dostaw wody poprzez uruchomienie przyłącza wodociągowego po trwałym odcięciu od sieci (z wykopem) Usługa 1 200,00 zł
1.4 Zawieszenie świadczenia usług na wniosek Klienta ( na czas nie dłuższy niż 3 lata) Usługa 150,00 zł
Zakres ten obejmuje prace: zamknięcie i otwarcie zasuwy połączeniowej, demontaż i ponowny montaż wodomierza głównego, utrzymanie nieeksploatowanej infrastruktury
2. Opłaty związane z samowolnymi działaniami Klienta łamiącymi postanowienia Ustawy lub umowy pomiędzy ZWIK a Klientem:
2.1 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta
2.1.1 Wodomierz domowy DN 15 – DN 25 ( robocizna, materiał, wymiana wodomierz, plombowanie) Szt 180,00 zł
2.1.2 Pozostałe wodomierze o większej średnicy domowe i przemysłowe Cena indywidualna
3. Nielegalne przyłącza
3.1 Ujawnienie nielegalnego przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego, ujawnienie nielegalnego poboru wody /odprowadzania ścieków – w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście przez klienta. USŁUGA 500,00 zł
3.2 Ujawnienie nielegalnego przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego i/lub nielegalnego poboru wody /odprowadzania ścieków – stwierdzone przez ZWIK po skierowaniu sprawy na drogę sądową Usługa 1500
3.3 Zbadanie stanu technicznego ujawnionego przyłącza wodociągowego. Usługa 300
3.4 Zbadanie stanu technicznego ujawnionego przyłącza kanalizacyjnego. Usługa 500
4. Przerwanie czynności  odbioru robót zanikających, odbioru końcowego  sieci z przyczyn zależnych od inwestora. Usługa 200
5. Opłata za wydanie uzgodnień przedkładanych projektów przyłączy wod-kan Usługa 80
6. Wydanie oświadczenia o jakości wody celem przedłożenia gospodarstwom rolnym na potrzeby uzyskania atestu higienicznego Usługa 50
W zakresie powyższej usługi wchodzi wizyta Służby ZWIK w danym gospodarstwie celem sprawdzenia źródła poboru wody na cele gospodarcze
7. Wypożyczanie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu naziemnego, podziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje):
Dojazd Pogotowia Wodociągowego (dwukrotny) Usługa 70,00 zł
Wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni msc/wypoż 150,00 zł
Wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za 1 dzień 1 dzień/wyp 10,00 zł
 Zużycie wody (i odprowadzanie ścieków) wg wskazań wodomierza  wg aktualnej taryfy wg aktualnej taryfy
Cennik obowiązuje od dnia 9.10.2019 r