ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KŁODAWIE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 01.9.2020 ROKU NA PODMIOTACH ODPROWADZAJĄCYCH WODY OPADOWE I ROZTOPOWE SPOCZYWA OBOWIĄZEK UISZCZENIA OPŁATY Z TEGO TYTUŁU. PONADTO INFORMUJMY, IŻ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZWALNIA SIĘ Z OPŁATY:

1. Osoby fizyczne nieprowadzące na nieruchomości, na której znajduje się podlegająca opłacie powierzchnia,pozarolniczej działalności gospodarczej- co do powierzchni na tej nieruchomości
2. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe- co do powierzchni o funkcji mieszkaniowej i komunikacyjnej
3. Szkoły, przedszkola„ inne formy wychowania przedszkolnego- co do całości powierzchni
4. Jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz organy administracji publicznej, jednakże wyłącznie co do powierzchni budynków pozostających w ich władaniu
5. Jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy Kłodawa- co do całości powierzchnia
6. Kościoły i związki wyznaniowe- co do powierzchni o funkcji sakralnej i kultu religijnego.

Pliki do pobrania: