Aktualizacja:

Informacja o wynikach naboru


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybranym kandydatem na stanowisko urzędnicze, objęte naborem jest Pani Monika Mikołajczyk, zamieszkała w Kłodawie.

Uzasadnienie

Oferta przedłożona przez Panią Monikę Mikołajczyk na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu na w/w stanowisko urzędnicze. Kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności umożliwiające mu prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku objętym naborem.

Ogłoszenie

p. o. Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

62-650 KŁODAWA, ul. Bierzwieńska 134

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy a dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2018.0.1260) oraz § 9 oraz 1 ust.f Statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze:

Samodzielny referent do spraw kadr i płac

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Wykształcenie wyższe,

3. Biegła obsługa komputera, w tym programów płacowo-kadrowych oraz programów do księgowania

4. Znajomość przepisów prawa w zakresie kodeksu pracy, ustawy o zatrudnianiu pracowników samorządowych, rachunkowości, finansów publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Pełna zdolność do czynności prawnych,

6. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Minimum 5 lat doświadczenia w kadrach i płacach lub pracy o podobnym charakterze lub w pokrewnym środowisku pracy,

2. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,

4. Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność,

5. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wystawianie faktur za usługi lub inne zobowiązania

2. Sporządzanie list płac,

3. Sporządzanie przelewów wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego,

4. Prowadzenie dokumentacji dotyczących pracowników,

5. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z tytułu wynagrodzeń,

6. Inne zlecone przez Dyrektora ZWIK prace, wynikające ze specyfiki stanowiska

IV. Wymagane dokumenty:

1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2. Własnoręcznie podpisany życiorys ( CV ),

3. Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,

4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe *.

6. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż oraz , w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy.

7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

V. Warunki pracy na stanowisku:

1. Praca wykonywana w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie,

2. Praca wymaga kontaktu z komórkami organizacyjnymi w UMiG Kłodawa, z indywidualnymi klientami oraz innymi placówkami użyteczności publicznej,

3. Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową o pracę na czas określony nie przekraczający 5 miesięcy.

VI. Inne informacje :

1. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu,

2. Zastrzegamy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne,

3. Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie ul. Bierzwieńska 134 /sekretariat/, lub pocztą na adres ZWIK z dopiskiem ”Nabór na stanowisko Samodzielny referent do spraw kadr i płac”, w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 15.00, tj. w ciągu 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na tablicy informacyjnej Zakładu. Aplikacje, które wpłyną do ZWIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie / sekretariat / można pobrać druk kwestionariusza osobowego.

3. Dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych” zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /( Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ).

4. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez p.o. Dyrektora, do dalszego postępowania zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie w ciągu 3 dni od otwarcia ofert.

5. Z osobami tymi Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z zakresu:

a) informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych,

b) posiadanej wiedzy na temat samorządu gminnego,

c) posiadanej wiedzy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości,

d) celów zawodowych kandydata.

O terminie rozmów kandydaci będą powiadomieni oddzielnym pismem.

Z up. P.O. DYREKTORA ZWIK

Aneta Pietrzak

Kłodawa, dnia 17.11.2020 r.

* kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.


Pliki do pobrania
: