Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie (adres ul. ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa, telefon kontaktowy (63) 273 07 61).

Inspektorem Ochrony Danych jest  Małgorzata Sapalska.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: email: malgorzata.sapalska@cbi24.pl  tel: 533 229 001

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Witamy na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.

Czytaj więcej o: Witamy na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Kłodawa. Powstał w 1991 roku,
w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. Zakład odpowiedzialny jest za zaopatrzenie w wodę oraz gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Kłodawa.

Czytaj więcej „Witamy na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.”